مخفف کلمه L2F


( Layer 2 Forwarding ) پروتکل L2F توسط سیسکو ایجاد شده است. در این پروتکل از مدل‌های تعیین اعتبار کاربر که توسط PPP حمایت شده‌اند استفاده شده است.
L2F

بازگشت به صفحه قبل