مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VR

Virtual Reality

VR به فارسی، واقعیت مجازی، یک دستگاه برای بازی مجازی یا فیلم تماشا کردن، به کار می رود.
VR
ارسال نظر

ارسال نظر