مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف QPI

Intel QuickPath Interconnect

یک اتصال نقطه به نقطه پردازنده توسط اینتل که جایگزینBUS سمت جلو در پردازنده
QPI
ارسال نظر

ارسال نظر