مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف QUT

Queensland University of Technology

دانشگاه فناوری کوئینزلند که به اختصار QUT نامیده می‌شود، در کشور استرالیا قرار دارد.
QUT
ارسال نظر

ارسال نظر