مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

سماح

مخفف عبارت سماح

ساماندهی مشتاقان ایام حضور در اعتاب مقدسه
سامانه سماح که مخفف عبارت ساماندهی...
ساما

مخفف عبارت ساما

سامانه اطلاعات موثر اشخاص
سامانه ساما: اطلاعات کارچاقکن‌ها،...
NIC

مخفف عبارت NIC

Network Information Center
مرکز ثبت دامنه‌های مرتبه‌اول کشوری...