مخفف کلمه LIPS


( Logical Interences Per Second ) واحد اندازه‌‌گیری سرعت برای کامپیوترهای نسل پنجم (برحسب ثانیه).
LIPS

بازگشت به صفحه قبل