مخفف کلمه MG/DL


( Milligram - Deciliter ) میلیگرم بر دسی‌لیتر
MG/DL

بازگشت به صفحه قبل