مخفف کلمه VEI


( Volcanic Explosivity Index ) نمایه شدت فوران آتشفشان (‎VEI‏) به‌روش اندازه‌گیری و محاسبه نیروی فورانی کوه‌های آتشفشان اطلاق می‌گردد.

این روش، مشابه با دستگاه اندازه‌گیری زمین‌لرزه، که واحد آن ریشتر است می‌باشد. مبتکر این روش اندازه‌گیری دو نفر زمین‌شناس به نام‌های کریس نیوهال و استیو سلف∗ می‌باشند. ارتفاع ستون دود و حجم مواد خارج شده، فاکتورهای عمده درترتیب جدول سنجش انفجار هستند. ترتیب درجات برحسب افزایش لگاریتمی محاسبه شده، یعنی نیروی هردرجه، ده‌برابر درجهٔ پیشین است. تقسیم درجات از صفر تا هشت است که درجه صفر مبین فعالیت تقریبأ کم‌خطر آتشفشان می‌باشد در صورتی‌که عدد هشت، فوران عظیم و سهمناکی را با تأثیرات جهانی نمایش می‌دهد. درجه ۹ نیز در این جدول قابل محاسبه می‌باشد اما درصورت وقوع چنین آتشفشانی، به‌احتمال قوی نابودی جهان حتمی خواهد بود.

در طول یکصدهزارسال گذشته فقط یکبار انفجاری به‌شدت ۸ VEI به وقوع پیوسته و در ده‌هزارسال گذشته حداقل پنج انفجار آتشفشانی با درجه ۷ VEI اتفاق افتاده است.
VEI

بازگشت به صفحه قبل