مخفف کلمه MHZ


( Mega Hertz ) مگاهرتز، معادل یک میلیون هرتز

(هرتز، واحد فرکانس رادیویی است)
MHZ

بازگشت به صفحه قبل