مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف واحدهای محاسباتی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه واحدها، محاسبات، ریاضی، معادلات و...
RPN

مخفف عبارت RPN

Risk Priority Number
به معنای (عدد اولویت ریسک) می باشد. که...
ADC

مخفف عبارت ADC

Apparent Diffusion Coefficient
ضریب پخش ظاهری یک کمیت در ام آر آی و...