مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف واحدهای محاسباتی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه واحدها، محاسبات، ریاضی، معادلات و...
BTU

مخفف عبارت BTU

British Thermal Unit
یکای بریتانیایی حرارت (با نماد اختصاری...