مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف واحدهای محاسباتی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه واحدها، محاسبات، ریاضی، معادلات و...
IRV

مخفف عبارت IRV

Inspiratory Reserve Volume
حجم ذخیره دمی یا IRV: در انتهای یک دم...
MVV

مخفف عبارت MVV

Maximum Ventilatory Volume
به حداکثر تنفس ارادی به صورت سریع و...
FEV1

مخفف عبارت FEV1

Forced Expiratory Volume in First Second
مقدار هوایی است که طی اولین ثانیه بازدم...