مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف واحدهای محاسباتی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه واحدها، محاسبات، ریاضی، معادلات و...
RPM

مخفف عبارت RPM

Revenue Per Thousand ( Ad Impression )
RPM به معنای درآمد به ازای هر ۱۰۰۰...
VC

مخفف عبارت VC

Vital Capacity
ظرفیت حیاتی یا VC: حداکثر حجم هوایی است...
IC

مخفف عبارت IC

Inspiratory Capacity
ظرفیت دمی یا IC حداکثر حجم هوایی است که...