مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف واحدهای محاسباتی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه واحدها، محاسبات، ریاضی، معادلات و...
A

مخفف عبارت A

Ampere
آمپر یکای سنجش جریان الکتریکی در دستگاه...