مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف G/L

Gramme per Litre

گرم در لیتر
G/L
ارسال نظر

ارسال نظر