مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IU/L

International Units Litre

یک واحد جهانی در یک لیتر
IU/L
ارسال نظر

ارسال نظر