مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MMOL/L

Millimoles Per Litre

میلی مول بر لیتر

مول: یکی از واحدهای شمارشی است. یک مول، طبق تعریف سنتی، مقداری از هر ماده است که تعداد ذرات بنیادی آن برابر با تعداد اتم‌های موجود در ۱۲ گرم از کربن-۱۲ است.
MMOL/L
ارسال نظر

ارسال نظر