مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MYA

Million Years Ago

میلیون سال پیش
MYA
ارسال نظر

ارسال نظر