مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SBD

Solomon Islands Dollar

دلار جزایر سلیمان با کد ایزوی SBD، یکای پول رایج در کشور جزایر سلیمان است. مسئولیت کنترل این واحد پولی برعهدهٔ بانک مرکزی جزایر سلیمان قرار دارد.
SBD
ارسال نظر

ارسال نظر