مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HRK

Hrvatska Kuna

کونا (Croatian kuna) یکای پول (کد ایزو ۴۲۱۷: HRK) رسمی جمهوری کرواسی می‌باشد. هر کونا به ۱۰۰ لیپا(یکای جزء)تقسیم می‌شود.
HRK
ارسال نظر

ارسال نظر