مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SR

Steradian

استرادیان (با نماد sr) واحد زاویهٔ فضایی در سیستم استاندارد بین‌المللی واحدها است.

استرادیان برای توصیف گسترهٔ دوبعدی زاویه‌ها در فضای سه‌بعدی به کار می‌رود، همان گونه که رادیان برای توصیف زاویه‌ها در صفحه‌های دوبعدی به کار می‌رود.

SR
ارسال نظر

ارسال نظر