مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LB

Libra

پوند (با نماد کوتاه‌شدهٔ lb یا lbm یا گاهی در آمریکا) یکایی برای جرم است. تعریف‌های گوناگونی برای پوند وجود دارد.

امروزه پوند را دقیقاً برابر با ۰٫۴۵۳۵۹۲۳۷ کیلوگرم می‌دانند.
LB
ارسال نظر

ارسال نظر