مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RV

Residual Volume

حجم باقیمانده یا RV: حجم هوایی است که در پایان یک بازدم بسیار عمیق در داخل ریه‌ها باقی می‌ماند.

RV
ارسال نظر

ارسال نظر