مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BTU

British Thermal Unit

یکای بریتانیایی حرارت (با نماد اختصاری BTU) واحد سنتی انرژی است که برابر ۱۰۵۵ ژول انرژی می‌باشد.
BTU
ارسال نظر

ارسال نظر