مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RPM

Revolutions Per Minute

دور در دقيقه.

هر لحظه نشان ميدهد كه موتور اتومبیل در يك دقيقه چند دور ميچرخد.
RPM
ارسال نظر

ارسال نظر