مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AED

Alpha Epsilon Delta

آلفا اپسیلون دلتا
AED
ارسال نظر

ارسال نظر