مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ODO

Odometer

اودومتر مسافت طی شده توسط یک ماشین یا وسیله نقلیه دیگری را نشان می دهد
ODO
ارسال نظر

ارسال نظر