مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CHU

Container Handling Unit

واحد محاسباتی کانتینر
CHU
ارسال نظر

ارسال نظر