مخفف کلمه SLD


( Single Line Diagram ) SLD نوعی نقشه هست که در آن مسیر‌های جریان به صورت تک خطی نمایش داده شده اند و تجهیزات دیگر به صورت بلوک دیاگرامی با یک توضیح مختصر نیستند بلکه دارای شمای فنی مخصوص به خود هستند. برخی مواقع به این نقشه ها، on-line هم گفته می‌شود.
SLD

بازگشت به صفحه قبل