مخفف کلمه APQP


( Advance Product Quality Planning ) برای تكوین محصول استفاده می شود بیشترین كاربرد آن در صنایع خودروسازی می باشد.
APQP

بازگشت به صفحه قبل