مخفف کلمه RCU


( Remote Control Unit ) واحد RCU بوسيله يك خط انتقال سريال به آشكار كننده وصل مي شود ، اين قابليت بوسيله كنترل از راه دور (ريموت كنترلر) فراهم مي شود كه بتوان سيستم را برنامه ريزي كرد.

اين قسمت همچنين سيگنالهاي صوتي و سيگنالهاي هشداردهنده را توليد مي كند، همچنين بوسله يك نمودار آشكار ساز، سيگنالي متناسب با جسم فلزي در حال حركت توليد مي كند.
RCU

بازگشت به صفحه قبل