مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SEM

Scanning Electron Microscope

میکروسکوپ الکترونی روبشی یا SEM نوعی میکروسکوپ الکترونی است که قابلیت عکس‌برداری از سطوح با بزرگنمایی ۱۰ تا ۱۰۰۰۰۰ برابر با قدرت تفکیکی در حد ۳ تا ۱۰۰ نانومتر (بسته به نوع نمونه) را دارد.
SEM
ارسال نظر

ارسال نظر