مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TDWI

The Data Warehousing Institute

موسسه پايگاه داده‌های تحليلی
TDWI
ارسال نظر

ارسال نظر