مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MFTF

Mirror Fusion Test Facility

تسهیلات تست آینه فیوژن
MFTF
ارسال نظر

ارسال نظر