مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PSAP

Personal Sound Amplification Products

دستگاه تقویت کننده صوتی شخصی ( مثل سمعک )
PSAP
ارسال نظر

ارسال نظر