مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HEL

High-Energy Laser

لیزر با انرژی بالا
HEL
ارسال نظر

ارسال نظر