مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OMR

Optical Mark Recognition

تشخیص علامت نوری
OMR
ارسال نظر

ارسال نظر