مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ERED

Electromagnetic Radiation Emitting Devices

دستگاه‌های ساطع اشعه الکترومغناطیس
ERED
ارسال نظر

ارسال نظر