مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DT

Digital Transformation

تحول دیجیتالی
DT
ارسال نظر

ارسال نظر