مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ABAS

Aircraft Based Augmentation System

سامانهء افزونگی بر پایهء هواپیما
ABAS
ارسال نظر

ارسال نظر