مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف COMPAS

Compressor Maintenance Prediction

سیستم پیش بینی تعمیرات و نگهداری کمپرسور
COMPAS
ارسال نظر

ارسال نظر