مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NICD

Nickel Cadmium

نوعی باتری با دوام و قابل شارژ که بطور نمادین برای 700 دور شارژ و تخلیه دوام می آورد . اگر این باتری قبل از تخلیه کامل مجدداً شارژ شود بعلت " تاثیر حافظه " آسیب می بیند که ممکن است دوام باتری را کاهش دهد.
NICD
ارسال نظر

ارسال نظر