مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MMDS

Multichannel Multipoint Distribution Service

یک سری باند فرکانس رادیویی که در اصل توسط FCC برای پخش تلوزیونی با استفاده از سیگنال های ریز موج ، طراحی شده است . قوانین FCC برای MMDS تغییر یافت تا امکان دهد که سرویس های داده سرعت بالا ( بند وسیع ) با استفاده از این طیف مستقر شوند . MMDS شامل باندهای نزدیک 2.7GHZ , 2.5 , 2.3 , 2.1 می شود . یک برج MMDS می تواند محدوده 35-30 میلی داشته باشد .
MMDS
ارسال نظر

ارسال نظر