مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GNC

Global Navigation Communication

سیستمی مانند GPS با این تفاوت که به یک بیسیم هم مجهز است
GNC
ارسال نظر

ارسال نظر