مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BF

Breaker Failure

عیب کلید (BF). در صورت بروز فالت در شبکه ، رله های حفاظتی فرمان قطع به کلیدها می دهند. اگر در این شرایط ، کلیدی که فرمان قطع دریافت کرده باز نشود و جریان خطا باقی بماند BF رخ داده است. بنابراین حفاظتی نیز به این نام در نظر گرفته می شود.
BF
ارسال نظر

ارسال نظر