مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AFC

Automated Fare Collection

سیستم های جامع جمع آوری الکترونیکی اتوماتیک کرایه در ناوگان شهری
AFC
ارسال نظر

ارسال نظر