مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AGM

Air to Ground Missle

موشک هوابه‌سطح یا موشک هوابه‌زمین (AGM)، موشکی است که برای شلیک از روی هواگردها (بمب‌افکن‌ها، هواگردهای آفندی، جنگنده‌ها و…) در حمله به اهداف سطح (چه روی زمین و چه روی دریا و یا هردو) و سلاح‌های تاکتیکی و نابود کردن نیروها هدف‌های زمینی مانند انبار اسلحه و مخازن کشتی‌ها و فرودگاه‌ها بکار می‌رود. مشکلات پرتابی این موشک‌ها مانند موشک هوابه‌هوا است و برد آنان از چند تا چند صد کیلومتر متفاوت است. در گونه برد کوتاه این موشک‌ها بسبب سبکی، نگهدارنده ثابت و در گونه برد بلند، نگهدارنده جداشونده در آنان بکار می‌رود.
AGM
ارسال نظر

ارسال نظر