مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WDS

Wavelength Dispersive Spectroscopy

طیف‌سنجی تفکیک طول موج
WDS
ارسال نظر

ارسال نظر