مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ERM

Enterprise Resource Management

مدیریت منابع سازمانی
ERM
ارسال نظر

ارسال نظر