مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MBC

مخفف عبارت MBC

Middle east Broadcasting Center
مرکز پخش خاورمیانه یا به اختصار...
UNICEF

مخفف عبارت UNICEF

United Nations International Children's Emergency Fund
صندوق کودکان ملل متحد که بیشتر به نام...